Soalan Lazim

Hubungi Kami

Maklum Balas

Peta Laman

Assalamualaikum

Page Title

Assalamualaikum

Bahagian-bahagian di JAWHAR

 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan program berkaitan integriti dan pembangunan insan selaras dengan modul PNI, PIPA dan PIN.
 2. Melaksanakan akiviti perhubungan awam: aduan / maklumbalas pelanggan, pengurusan lawatan dan maklumat korporat jabatan.
 3. Menguruskan aktiviti yang melibatkan media massa
 1. Merancang, Melaksana Dan Memantau Program Pembangunan Wakaf dalam Rancangan Lima Tahun Malaysia;
 2. Menyelaras kerjasama pintar berkaitan wakaf;
 3. Mewujudkan tatacara standard pengurusan wakaf untuk kegunaan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri (MAIN);
 4. Menyelaras pembangunan dan penggunaan sistem teknologi maklumat berkaitan wakaf; dan
 5. Memberi khidmat nasihat dan pemudah cara dalam pembangunan organisasi dan urusan berkaitan wakaf kepada MAIN.
 1. Merancang dan melaksanakan program pengukuhan zakat dan sumber am;
 2. Merancang dan melaksanakan program pendidikan / latihan/ promosi berkaitan zakat dan sumber am;
 3. Menjalin kerjasama strategik dan sebagai pemudah cara/ penyelaras berkaitan zakat dan sumber am; dan
 4. Menyelaras pengumpulan data zakat dan sumber am untuk rujukan.
 1. Menyelaras kajian/penyelidikan dan penerbitan mengenai bidang teras Wakaf, Zakat, Haji/Umrah (fiqh ibadah dan fiqh muamalah haji/umrah) dan laporan tahunan Jabatan.
 2. Mengurusetia OBB/SKS Jabatan.
 3. Menyediakan, mengurus dan menyelia pelaksanaan perkongsian pintar dikalangan Institusi/UA/IPTS yang berkaitan.
 4. Menyelaras urusan keurusetiaan dan penyediaan maklum balas/laporan bagi mesyuarat/seminar/kursus dan forum peringkat Jabatan, kebangsaan dan antarabangsa.
 5. Menjalankan fungsi advokasi melalui program kesedaran berkaitan fiqh ibadah dan fiqh muamalah haji/umrah.
Unit Pentadbiran
Menyelaras dan mengurus perolehan aset dan stor Jabatan;
Menyelenggara fail Jabatan
Menyelaras pentadbiran dan keselamatan pejabat
 
Unit Sumber Manusia dan Latihan
Menyelaras pembangunan dan pengurusan sumber manusia Jabatan
Merancang dan menyelaras latihan Jabatan
 
Unit Kewangan
Menyelaras dan menguruskan hal ehwal kewangan mengurus dan pembangunan Jabatan
 
 1. Merancang strategi sistem pengkomputeran JAWHAR bagi perkhidmatan ICT yang cekap dan berkesan;
 2. Memastikan pelaksanaan projek ICT mengikut perancangan ISP, dasar, pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan;
 3. Merancang, membangun, menyelaras, mengawasi pelaksanaan dan menyelenggara sistem aplikasi bagi menyokong perkhidmatan teras laman web JAWHAR;
 4. Mengkaji keperluan keselamatan perkakasan/perisian dan rangkaian serta memastikan sistem komputer berfungsi dengan baik dan berkesan;
 5. Memberi perkhidmatan teknikal dan menyelenggara kemudahan ICT;
 6. Memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan ICT;
 7. Meningkatkan keupayaan pengurusan dan operasi JAWHAR melalui penggunaan ICT;
 8. Membantu JAWHAR melaksanakan aplikasi-aplikasi Kerajaan Elektronik; dan
 9. Mengawalselia keselamatan ICT selaras dengan garis panduan keselamatan ICT sektor awam.
Scroll to Top
Skip to content